libisoburn/AUTHORS

5 lines
63 B
Plaintext

Thomas Schmitt
Vreixo Formoso Lopes
Nio Wiklund alias sudodus